Algemene Voorwaarden Ron Beenen Advies & Media bij de uitvoering van opdrachten

De Bilt, 1 augustus 2020

1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor de uitvoering van opdrachten van Ron Beenen Advies & Media (ook aangeduid met wij en ons) voor de opdrachtgevers.

2. Totstandkoming opdrachten

Onze offerte is gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever tot dan toe is gegeven. De opdrachtgever staat ervoor in dat voor opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie is verstrekt. Een offerte is vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
Ron Beenen Advies & Media beschrijft in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging zo goed mogelijk de opdracht en geeft daarbij de opdrachtgever inzicht in de te volgen werkwijze; zo nodig worden leveringscondities vermeld.
De opdracht komt eerst tot stand na aanvaarding door Ron Beenen Advies & Media. Deze aanvaarding kan blijken uit een bevestiging per e-mail, een getekende offerte of een schriftelijke bevestiging.

3. Verplichtingen van het bedrijf

Wij zullen ons inspannen opdrachten voor levering van producten en diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig gespecificeerde eisen en goed vakmanschap. Wij zullen de opdracht vanuit professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal gedurende de uitvoering met de opdrachtgever regelmatig overleg plaatsvinden over de stand van zaken en de manier waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
Als wij bij de aanvaarding en uitvoering van de werkzaamheden feiten of omstandigheden tegenkomen die de voortgang van onze werkzaamheden of het resultaat van onze diensten negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen wij de opdrachtgever hiervan in kennis stellen. Wij zullen al het mogelijke doen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van het bedrijf geeft overschrijding van de levertijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht dan wel vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.
Resultaten van toepassing en gebruik van door ons verrichte studies, verstrekte adviezen en geleverde producten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten onze invloedsfeer vallen. Wij kunnen daarom geen garanties met betrekking tot de resultaten geven, tenzij door ons een allesomvattende invloed kan worden uitgeoefend in de fase van toepassing van het advies/de dienst/het product, zoals blijkt uit de opdracht.

4. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij voor het verrichten van de opdracht nodig hebben, tijdig in ons bezit komen. Verder moeten wij kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, anders dan met onze schriftelijke instemming of instemming per e-mail.
Feiten en omstandigheden, ontstaan door wijzigingen in beleid en/of organisatie van de opdrachtgever, dan wel in zijn directe (markt)omgeving, dienen onverwijld aan ons bedrijf te worden gemeld, zodat daarmee in de uitvoering van de opdracht rekening kan worden gehouden.

5. Vertrouwelijkheid

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. Wij zullen in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder onze instemming, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en rapportages van het bedrijf.

6. Aanpassing en beëindiging opdrachten

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals aanpassing van de opdracht.
Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
Opdrachtgever en Ron Beenen Advies & Media hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijke overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt.
In geval van voortijdige beëindiging zal, tenzij anders overeengekomen, een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed. Opdrachtgever noch wij kunnen in dat geval enige aanspraak of enig recht van welke aard dan ook claimen.
Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

7. Tarieven en kosten

De honorering van Ron Beenen Advies & Media geschiedt op basis van vooraf een afgesproken uurtarief of vastgesteld bedrag voor het leveren van een dienst. Hiernaast zijn verschuldigd kosten van derden die Ron Beenen Advies & Media in het kader van de opdracht inschakelt.
Alle overeengekomen c.q. gedeclareerde bedragen worden verhoogd met omzetbelasting. In principe zal de opdrachtgever kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt de betaling van derden via Ron Beenen Advies & Media dan zijn wij gerechtigd tot het berekenen van een toeslag gelijk aan 15% van het totale bedrag exclusief omzetbelasting. Dit om administratiekosten, rente- en risicolasten te dekken.
Tussentijdse veranderingen die ons noodzaken tot tariefaanpassingen worden maximaal eens per half jaar doorberekend.

Reiskosten en doorbelasting reistijd worden vooraf bepaald en in de offerte opgenomen. Per afspraak ter plaatse wordt een minimum van twee (2) uur bestede tijd doorberekend.

8. Betaling

Tenzij een andere regeling is afgesproken, zenden wij eenmaal per maand een (voorschot)factuur. In geval van producten wordt bij of na levering een factuur verzonden. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.
Indien wij na vervaldatum geen betaling hebben ontvangen, is Ron Beenen Advies & Media gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
Betaling van de eindfactuur strekt tot goedkeuring van beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is deze naast het als dan verschuldigde bedrag, tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de kosten wordt bepaald op minimaal 15 procent van het verschuldigde bedrag.

9. Aansprakelijkheid

Ron Beenen Advies & Media is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van het bedrijf of de betreffende werknemer. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht c.q. De hoogte van de prijs van het geleverde product.
Wij zijn niet aansprakelijk voor geleden vervolgschade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever ons te vrijwaren.

10. Eigendom

Indien van toepassing zal over het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde dienst of het geleverde product, vooraf afspraken worden gemaakt. Daar waar producten en diensten van derden van toepassing zijn, gelden de voorwaarden van betreffend product en dienst.

11. Garantie

Door ons afgegeven garanties met betrekking tot niet door ons ontwikkelde producten worden slechts gegeven, indien en voor zover de betreffende leverancier aan het bureau een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.

12. Geschillen en reclames

Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Ron Beenen Advies & Media worden beheerst door het Nederlands recht.
Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en ons, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijk deskundige voor advies of bemiddeling.
Een geschil is aanwezig indien één van de partijen dat aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave wat naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.
Indien het geschil niet wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijk rechter. Bij geconstateerde afwijkingen van geleverde producten zal de opdrachtgever binnen 14 dagen, nadat deze het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk reclameren bij Ron Beenen Advies & Media.
Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.